Przychodnia Weterynaryjna Vetika

POLITYKA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy, że:

administratorem danych osobowych jest firma Przychodnia Weterynaryjna Vetika Karolina Ptak, z siedzibą pod adresem: ul. Lipska 49, 30-721 Kraków.

Niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Przychodni Weterynaryjnej Vetika na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz i zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przychodnia Weterynaryjna Vetika przetwarza informacje w celu ulepszania Strony, tak by była przyjazna użytkownikowi. Dane, które możemy pozyskiwać dotyczą: daty i godziny dostępu, przeglądanych stron i plików, kraju użytkownika, organizacji użytkownika (na podstawie adresu IP), rodzaju i wersji przeglądarki.

Witryny internetowe stron trzecich

Strona może zawierać odnośniki do witryn internetowych osób trzecich. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że właściciele lub administratorzy takich stron internetowych (stron trzecich) mogą gromadzić, używać i przesyłać dane internetowe w oparciu o inne zasady niż Przychodnia Weterynaryjna Vetika. Po wejściu na stronę internetową (strony trzeciej) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności takich stron internetowych (stron trzecich).

Cookies

Przychodnia Weterynaryjna Vetika wykorzystuje pliki ciasteczek, zwane cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę. Pliki te pozwalają nam zbierać informacje o tym, jak i kiedy nasi użytkownicy korzystają ze Strony. Informacje te będą wykorzystywane do celów utrzymania jakości Strony, zwiększenia zaangażowania użytkowników, a także do ogólnych celów statystycznych.

Facebook

Użytkownik, korzystający z przycisku „Udostępnij” znajdującego się na Stronie, loguje się w serwisie Facebook. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu Facebook.

Facebook udostępnia określone funkcje i narzędzia, np. piksele, SDK i API, które użytkownik może dodawać do swoich witryn lub aplikacji, aby umożliwić przesyłanie danych do Facebooka, w tym danych o działaniach podejmowanych na jego witrynach lub aplikacjach. Na Stronie wykorzystujemy piksel Facebooka. Piksel to narzędzie wykorzystujące pliki cookies, umożliwiające przesyłanie danych do Facebooka, w tym danych o działaniach podejmowanych przez użytkowników w witrynach i aplikacjach (tzw. dane o zdarzeniach). Więcej informacji jest dostępnych na stronie.

Google Analytics

Google Analytics analizuje strony internetowe, a także gromadzi informacje o sposobie korzystania internautów z analizowanej strony, wykorzystując w tym celu pliki cookies. Dane obejmują: miejsce, z jakiego internauta trafił na Stronę, typ urządzenia, liczbę odwiedzin, odwiedzane strony, czas wizyty na Stronie, termin wizyty na Stronie.

Modyfikacje obsługi cookies

Odwiedzający Stronę może samodzielnie zmienić w swoim urządzeniu ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie zasad korzystania z plików cookies, w tym może zablokować automatyczną akceptację obsługi plików cookies, może żądać każdorazowo informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu, jak też może wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym. Ograniczenia w zakresie obsługi plików cookies stosowanych przez Stronę może w niektórych przypadkach spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) użytkowników Strony, klientów lub osób fizycznych działających za klientów jest Przychodnia Weterynaryjna Vetika Karolina Ptak. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 49; 30-721 Kraków (zwana dalej Administratorem), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przez adres poczty elektronicznej przychodnia@vetika.com.pl
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu a) przygotowania i wykonania usług, udzielania informacji o oferowanych usługach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy – art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia; b) badania poziomu satysfakcji Klientów, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia;
  3. Osoba, której dane są przetwarzane w celach określonych w pkt 2) lit. b) powyżej ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, co będzie skutkowało wstrzymaniem przetwarzania w tych celach.
  4. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane w celu określonym w pkt 2 lit. d ) powyżej ma prawo, w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu usług świadczonych przez Administratora, takich jak administratorzy systemów do obsługi marketingowej lub komunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane, a także do innych odbiorców, jeśli takie przekazanie wynika z przepisów prawa.
  6. Dane osobowe osób fizycznych, w tym osób fizycznych działających za klientów, są przetwarzane w systemach informatycznych, z jakich korzysta Administrator. Przetwarzane dane osobowe obejmują dane przekazane uprzednio do Administratora, w tym między innymi: imię i nazwisko klienta, osób kontaktowych, numery telefonów, adresy e-maili. W celu wykonania świadczeń umownych przetwarzane są również dane dotyczące płatności.
  7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umów, a także przez okres wyznaczony przepisami prawa dotyczącymi ustalania, dochodzenia, ewidencjonowania, obrony w zakresie roszczeń cywilnych lub obowiązków publiczno-prawnych, określonych przez przepisy prawa podatkowego i rachunkowości.
  8. Podanie danych osobowych jest czynnością dobrowolną, która umożliwia Administratorowi podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, a także przygotowanie ofert na inne usługi Administratora.
  9. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a także deklaruje zapewnienie poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 Nr 100, poz.1024), właściwych dla „systemu wysokiego” i będzie wypełniać zobowiązania

Odpowiedzialność

Przychodnia Weterynaryjna Vetika nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony wynikające z działania osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn niezależnych od niej, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.

Zmiany polityki prywatności

Przychodnia Weterynaryjna Vetika zastrzega sobie prawo do aktualizacji polityki prywatności. O zmianie poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na Stronie. Ostatnia aktualizacja Polityki została dokonana w dniu 25 maja 2018 roku.


Jak do nas trafić

Vetika
ul. Lipska 49
30-721 Kraków
tel.: +48 511 195 708
e-mail: przychodnia@vetika.com.pl
Facebook Pagelike Widget

Copyright © 2014 - 2022 Vetika | Wykonanie: CreativeOne